Arcidiecézní charita Praha – prosba o podporu

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity (která byla plánovaná na neděli 23. 3. a nemohla se tudíž konat), prosíme, zvažte, zda nechcete věnovat svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Bratři, děkuji vám za to, že této prosbě budete věnovat pozornost.

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.

Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

 

Mons. Jan Balík

generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

Bohoslužby během nouzového stavu a karantény vyhlášené vládou ČR

Drazí bratři a sestry,

nacházíme se nyní v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě.  Aktuálně je nám dovolena jen individuální duchovní péče.

Proto až do 24. března rušíme veřejné bohoslužby!

Rušíme též minimálně do 24.3. i všechny jiné společné aktivity ve farnosti.

Za daných okolností jsou všichni věřící až do odvolání dispensováni našimi biskupy od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

Je tedy mimořádně možné splnit si svou „nedělní povinnost“ sledováním liturgie v TV (televize Noe), rozhlase a svátečním slavením dne Páně. Tím může být i společná modlitba v rodině, či čtení z Písma připadající na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz), nebo četba Katolického týdeníku atd.

Televizní a rozhlasové vysílání nedělních bohoslužeb jsou:

Televize Noe: neděle v 10.30 hodin (v sobotu v 18.00 hodin, po – pá v 12.05 hodin).

Radio Proglas: neděle v 9.00 a v 19.30 hodin.

To ale neznamená, že bychom se nemohli a neměli v této situaci modlit a zakoušet, že milující Bůh je stále s námi. Právě naopak! Přijměme tuto situaci jako pozvání k intenzivnější osobní modlitbě, společné modlitbě v rodině, s přáteli…

V rámci možné individuální duchovní služby jsme Vám k dispozici. Můžete se na nás obrátit telefonicky (P. Josef Pecinovský: 733 741 505 a P. Karol Laburda: 607 204 605) nebo emailem: farnost.modrany@seznam.cz

Kostel bude otevřený v úterý až pátek 18:00 – 19:00, v sobotu 8:00 – 9:00, v neděli 8:00 – 10:00 hodin. V případě potřeby je možné individuálně přijmout svátosti. Každý den pak za vás v kostele sloužíme mši svatou, intence tak budou odslouženy.

Ještě připomínáme, že zákaz veřejných shromáždění se nevztahuje na pohřby.

Prosíme všechny o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost. Obtíže spojené s virovou epidemií obětujme za nemocné, zdravotníky a za brzké ukončení nákazy. Přijměme vše také jako pokání za naše osobní hříchy i za hříchy církve a celé společnosti.

Za vás všechny se modlíme a žehnáme!                                                                                                                                                                             P. Josef a P. Karol

Aktualizace režimu v celostátní karanténě

Bohoslužby v kostele se pro následující čas ruší. Blíže viz dopis Mons. Jana Graubnera k situaci níže.

Prosím v této době ignorujte kalendář akcí na našich stránkách. Bohoslužby v tomto týdnu jsem sice smazal, ale budou se tam ukazovat následující data, která zřejmě nebudou platná. Kalendář na stránkách bohužel nelze jednoduchým způsobem vypnout. 

=========================================

Slovo ke krizovému opatření vlády ČR z 15.3. 2020

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

  1. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,

místopředseda ČBK