Podle Michela Quoista

Úvodní modlitba

Kristus ještě nedokončil svoji oběť. Každodenně trpí a umírají lidé v našem okolí. To je on, jenž pokračuje ve své oběti Otci za spásu světa. Křížová cesta je vlastně cestou života a pravý křesťan by na to neměl zapomínat.

1. Ježíš odsouzen k smrti

Pane, ty jsi mnoho mluvil. Je příliš pozdě neodporovat. Ty jsi mnoho učinil, ty ses bil statečně. Zakročili proti tobě, udali tě a teď poneseš následky. Pane, já vím, že budu souzen, když se pokusím aspoň trochu žít jako ty. Pomoz mi bojovat, pomoz mi žít tvé evangelium – až do konce, až do bláznovství kříže.

2. Ježíš přijímá kříž

Pane, zde je tvůj kříž. Jako by byl tvůj. Ty jsi neměl žádný kříž, ty jsi přišel hledat naše kříže. Teď kráčej a trp, je nutné jej nést. Pane, já bych se raději bil za kříž, ale nést ho, to je těžké. Pomoz mi každého rána znovu a znovu začít tuto dlouhou cestu kříže.

3. Ježíš padá poprvé

Padl. Okamžik zaváhal a pak padl. Bůh padl do prachu cesty. Pane, vydal jsem se za tebou s velikou důvěrou a hle, padl jsem. Opustil jsem kříž, který mi překážel. Pomoz mi, Pane, abych tě nejen začal následovat, ale abych vydržel.

4. Ježíš potkává svou matku

Pane, mám soucit s tvou ubohou matkou. Ona zná tvé bolesti a ona trpí. Aniž se ti přiblíží, aniž se tě dotkne, aniž na tebe promluví, spolu s tebou promluví, spolu s tebou spasí svět. Pane, ukaž mi svoji matku Marii, neužitečnou v očích lidí, ale spoluvykupitelku v očích Božích. Pomoz mi jít mezi lidmi se zájmem pochopit jejich zlo a jejich hřích. Ať nikdy neuzavřu své srdce.

5. Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž

Šel cestou, přinutili ho, prvního příchozího, neznámého. Pane, ty chceš mít zapotřebí člověka. Pane i já potřebuji lidi, ale odmítám pomocné ruce. Chci pracovat, bojovat a sám chci zvítězit. A přece po mém boku kráčí přítel, můj bratr. Ty jsi je tam postavil, Pane, a já na ně často zapomínám. Dopřej mi poznat a přijmout všechny Šimony na mé cestě.

6. Veronika podává Ježíšovi roušku

Pane, trpěla tvou bolestí, a když už to nemohla vydržet, odstrčila vojáky a rouškou ti uzřela obličej. Tvé zkrvavené rysy se vtiskly do její roušky. Snad. Do jejího srdce? Zcela určitě! Pane, já se ti chci připodobnit, a proto se potřebuji na tebe podívat. Ale často, Pane, chodím okolo tebe bez povšimnutí a nabízím bližním tvoji smutnou karikaturu. Ale přijď ke mně, Pane, moje dveře jsou otevřené dokořán.

7. Ježíš padá pod křížem podruhé

Pane, už nemůžeš dále. Znovu jsi na zemi v prachu, tentokrát tě poráží nejenom váha kříže, ale drtí tě i únava. Pane, mé hříchy jsou strašným uspávacím prostředkem pro moje svědomí. Zvykám si velmi rychle na zlo a nevidím své bližní na mé cestě. Prosím, tě, ušetři mě zvyku, který uspává.

8. Ježíš napomíná jeruzalémské ženy

Pláčou, naříkají, ony jsou bezmocné. Nemohou zasáhnout, tak jenom pláčou. Pane, umím mít soucit s tvými bolestmi a s bolestmi světa. Raději naříkám nad hříchy jiných, to je lehčí. Dej mi, prosím tě, poznat a pochopit, že já jsem hříšník.

9. Ježíš padá pod křížem potřetí

Vojáci ho tlučou, ani se už nehýbá. Je nutné se zvednout a jít dál. Pane, ty jsi padl potřetí, ale až na vrcholku Kalvárie. Znovu na každém kroku upadám. Ztrácím-li odvahu, Pane,jsem ztracen. Když zápasím, jsem zachráněn, protože ty jsi také padl potřetí, ale na vrcholu hory.

10. Ježíš zbaven šatů

Neměl jsi už nic víc, než svoje šaty. Ale i ty jsou zbytečné. Jediná věc je potřebná, Pane, tvůj kříž! Pane, já se musím zbavit všech svátečních šatů, které mi překážejí v životě a skrývají všecko, co není podle tvé vůle.

11. Ježíš přibit na kříž

Jak jsi velký Pane, tak se pokládáš na kříž. Celý jsi ho naplnil. A abys byl jistější ve spojení s ním, dovoluješ lidem, aby tě na něj dokonale přibili. Já nemám právo vybírat si dřevo svého kříže. Kříž je už připraven, přesně na moji míru a ty mi ho nabízíš každý den.

12. Ježíš umírá na kříži

Tady jsi, nehybný na svém kříži, Pane, sám mezi nebem a zemí, v kruté tmě. Hořící láskou jsi pozvedl svůj život za hříchy celého světa až na okraj svých rtů a v jediném výkřiku odevzdal všechno: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!“ Pane, pomoz mi zemřít pro tebe, pomoz mi zemřít pro bližní.

13. Ježíš položen do klína své matky

Tvoje dílo je dokončeno, a v tvé tiché a klidné tváři je jakoby záblesk spokojeného úsměvu. Způsobil jsi své matce hodně bolestí, ale ona je na tebe hrdá. Svatá Maria, Matko Boží, pros za mne. Dopřej mi milosti pro zásluhy svého Syna, abych nikdy neusnul bez odpuštění našeho Otce.

14. Ježíš položen do hrobu

Už je pohřben a kámen je přivalen. Rodina pláče, přátelé jsou opuštěni. Tentokrát už opravdu všechno skončilo.
Pane, ještě není konec. Já ještě kráčím a mám svůj úkol a moji bližní také. Rozdělujeme si mezi sebou to, co jsi ty přijal za úkol posvětit. To je moje naděje. I když je cesta těžká, já vím, že na jejím konci čekáš na mě ty ve své slávě.

Závěrečná modlitba

Pane, pomoz mi kráčet věrně po tvých cestách, pevně na mém místě uprostřed zástupu lidí. Pomoz mi hlavně, abych tě viděl a abych ti pomáhal ve všech svých bratřích na své pozemské pouti.