Křížová cesta za mír ve světě

Inspirovaná poselstvím papeže Františka k postní době 2022

Úvodní modlitba:

Pane, v této chvíli se s důvěrou k tobě utíkáme a chceme rozjímat o tvém utrpení, kterým jsi naše utrpení na sebe vzal. Zvláště chceme pamatovat na trpící válečnými konflikty (na Ukrajině nebo kdekoliv na světě). Tobě, který nám přinášíš pokoj, jenž svět dát nemůže, svěřujeme své životy a prosíme za mír.

1. Ježíš je odsouzen na smrt
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“ (Lk 6, 37-38)
Tváří v tvář zlu, kterého jsme svědky – zlu války, se můžeme velmi rychle ocitnout v pokušení nenávisti a soudu. Jistě je třeba odsoudit zlo, nespravedlnost, agresi. Sv. Augustín říká: „Hříšníka miluj, ale hřích měj v nenávisti.“ Je i v mém srdci nenávist? Je tam zárodek zla a agrese? Každé velké i malé, očividné i nenápadné zlo, je zlem. Každé velké i malé, očividné i nepatrné dobro, je dobrem. Co živím ve svém srdci?
Pane, daruj nám své milosrdné srdce, abychom dokázali druhé vidět tvým pohledem. Dej, ať se umíme postavit na stranu dobra a nedopusť, abychom ve svém srdci živili nenávist, která jen zlu ještě přidává na síle a více ho rozsévá.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

2. Ježíš bere kříž na svá ramena
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den, co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“ (Lk 9, 23–24)
„Když jsem ráno vyšel z bunkru, viděl jsem spoušť.“ To je kříž, který naši bratři a sestry živořící ve válkách den, co den berou na sebe. Je naší povinností jim pomáhat. Jaký vztah mám k věcem kolem sebe? Jsem na nich závislý nebo se umím rozdělit a pomoci potřebnému? „Převažuje v našem životě až příliš často nenasytnost, pýcha, touha vlastnit, hromadit a konzumovat“ (papež František) a tím nepřímo nebo i přímo zatěžujeme chudé a činíme je ještě chudšími.
Pane, potřebujeme být vnímaví k utrpení druhých. Nevěšet se jim na jejich už tak těžké kříže, ale pomáhat jim je nést a ulehčovat. Dej nám vnímavé srdce a sílu k pomoci druhým.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

3. Ježíš poprvé padá pod křížem
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„V trpkých zklamáních z mnoha nesplněných snů, v obavách z různých hrozeb, v beznaději naší chudoby upadáme do pokušení uzavřít se do vlastního individualistického egoismu, stáváme se lhostejnými vůči utrpení druhých. Ani nejlepší zásoby však nejsou v praxi nevyčerpatelné: „Junáci zemdlí a unaví se, rekové klopýtají slabostí“ (Iz 40,30). Bůh však „znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost. Ti, kteří doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ (Iz 40,29.31) (papež František)
Naši bratři a sestry jsou v této době často na zemi v prachu a špíně. Jsou ubíjeni agresory, kteří ztratili srdce a vidí jen své zájmy. To je zlo, které utlačuje a sráží k zemi.
Pane, ležíš v prachu a špíně naší země, země, která je nyní plná násilí a útlaku bezbranných. Buď jejich i naší silou a nadějí.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

4. Ježíš potkává na cestě svou Matku
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Maria je nablízku trpícímu Synu. Je s ním v jeho bolesti. Uprostřed řinčení řetězů a mučicích nástrojů, kterými vojáci tlučou Ježíše obtíženého těžkým břemenem, je Matka. Jeho i naše Matka. Není to planý soucit. Je to soucit plný účasti, podpory a blízkosti.
V globalizovaném světě jsme v okamžiku informováni o utrpení druhých, o teroristických útocích, o invazích a válkách i o přírodních katastrofách. Bereme to jen jako informaci, která se nás až tak netýká nebo chceme být nablízku jako Maria? S ní buďme nablízku! Modlitba nezná hranic. Je to pro nás ten první a velmi účinný prostředek, kterým můžeme pomoci okamžitě a pak ještě přiložit ruku k dílu a pomáhat i hmotně.
Panno Maria, Matko Knížete pokoje, vypros nám ochotu být blízko potřebným. Vypros světu pokoj, který svět neumí dát, ale který dává tvůj Syn.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

5. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Berte na sebe břemena jedni druhých, a tak naplníte zákon Kristův.“ (Gal 6, 2) „Domníváme-li se, že si vystačíme sami, hluboce se mýlíme. Během pandemie jsme se mohli dotknout své osobní i společenské slabosti. Nikdo se nezachrání sám, protože všichni jsme na stejné lodi uprostřed bouří historie.[6] Především však se nikdo nezachrání bez Boha, protože jen velikonoční tajemství Ježíše Krista přináší vítězství nad temnými vodami smrti. Víra nás nezprošťuje životních útrap, dává nám ale možnost jimi projít ve spojení s Bohem v Kristu s velkou nadějí, která neklame a jejímž důkazem je láska, kterou Bůh vlil do našich srdcí skrze Ducha svatého“ (srov. Řím 5,1–5) (papež František).
Jsme unaveni pandemií jsme unaveni shonem a rychlým sledem událostí. Jsme unaveni spoustou informací, které nestačíme zpracovávat, a tak se stáváme apatičtí. Už nemám sílu! Může znít od
přepracovaných a uhoněných lidí, kterými často jsme my sami. A ještě si všímat utrpení druhého? Povinnost navíc?
Pane, ať dokážeme vyjít ze sebe a jít vstříc bratřím a sestrám, kteří nás potřebují a kteří prožívají často větší utrpení než my. Ulehčováním břemena druhým, se i to naše stává snesitelnější a lehčí.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

6. Veronika utírá Ježíšovu tvář
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé. (1 Kor 1, 25)
Veroničin skutek byl v očích světa směšný a pohrdnutí hodný. Co to Ježíšovi pomůže, když mu utře tvář v tak nevýslovném utrpení, které stejně skončí smrtí na kříži? Ježíš přijímá toto gesto lásky a odměňuje Veroniku. Drobná podpora, každý, jak může a co je v jeho silách. To vše Bůh vidí a odměňuje. Lidé, kteří utíkají z míst válečných konfliktů, jsou naši bližní, kteří jsou vděční za naše otevřené srdce i náruč.
Prosíme tě, Pane, ať se nestydíme za nepatrné projevy lásky. Malé kamínky naší pomoci, vytváří nádherný obraz, ve kterém potřební mohou spatřit tebe a tvou lásku k nám. Dej nám to pochopit.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

7. Ježíš padá pod křížem podruhé
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Nikdy nepřestávejme prosit o odpuštění skrze svátost smíření. Víme přece, že Boha nikdy neomrzí odpouštět. Nikdy neochabujme v boji proti žádostivosti. Je to slabost, která nabádá k egoismu a k různým podobám zla. V každém století najde svou cestu, aby vtáhla člověka do hříchu. Jedním z nebezpečí naší doby je závislost na digitálních médiích, které vykrádají mezilidské vztahy. Udělejme vše proto, abychom se těmto nástrahám postavili, a naopak začali pracovat na celistvé mezilidské komunikaci, která spočívá v „reálných setkáních“, tváří v tvář.“ (papež František)
Modlíme se za ty, kteří páchají násilí, a prosíme, aby nalezli ve svém srdci zdroj lásky, který by je proměnil a dal jim pochopit, jakou mají cenu v tvých očích, a tak přestali utlačovat druhé.
Pomoz nám, Pane, ve spojení s tebou bojovat se zlem. Bez tebe nemůžeme vítězit nad hříchem. Tím, že nám odpouštíš, učíš nás odpouštět a dávat druhým novou šanci.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti
a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“ (Lk 19,41-44).
Proč Ježíš plakal nad Jeruzalémem? Milovat znamená chtít pro milovaného to nejlepší a cítit bolest milovaného. Empatie znamená trpět spolu s někým. Vím, o čem je řeč?
Pane, vyzýváš nás k pláči nad svými hříchy a selháními, ne nad tebou. To je autentické vyjádření lítosti nad tím, že z velké části se náš egoismus podílí na utrpení druhých. Že chudý Lazar leží u dveří boháče, ale není povšimnut. V této době zaznívá z míst válečného konfliktu: „Nepotřebujeme vaše slzy, ale vaši pomoc! Nepotřebujeme vaše prohlášení, ale konkrétní kroky pro ukončení války!“ Pane, chraň nás neplodného a falešného soucitu.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

9. Ježíš padá pod křížem potřetí
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Když zaséváme ve prospěch druhého, máme účast na velkorysosti Boží: Je proto opravdu ušlechtilé vkládat naději do skryté síly semene dobra, které rozséváme, a tak začít procesy, jejichž plody budou sklízet jiní. Když zaséváme dobro ve prospěch druhých, osvobozujeme se od ubohého vypočítávání vlastních výhod, propůjčujeme svým činům nezištnost a otvírají se nám úžasné a milostiplné obzory Božího záměru.“ (papež František)
Povstat vždy znovu s vírou, že to bude lepší, je optimismus, který ale není pravou nadějí. Naděje jde za horizont hmotného a viditelného dobra, Dobra věčného, kterým je sám Bůh. Vidět dál i přes bolest a utrpení, které se někdy na světě zdá nekonečné a naději beroucí.
Pane, dej, ať máme pravou naději, že zaseté dobro přinese plody i bez toho, že to uvidíme a že nakonec všechno naše úsilí o dobro bude součástí radostné věčnosti, kterou nám nabízíš.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

10. Ježíš je zbaven šatu
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Pán nás v této době vyzývá, abychom se obrátili, změnili své smýšlení a uvědomili si, že pravda a krása života nespočívají natolik v tom, co máme, ale co darujeme, nikoli v tom, co hromadíme, nýbrž v tom, jak zaséváme a sdílíme dobro.“ (papež František)
Ježíš chudý a obnažený stojí před námi. Svatý Pavel píše: „On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9). Chudoba srdce spočívá na našem vědomí, že potřebujeme Boha a že všechno máme od něho. Bohatý nemusím být jenom penězi a majetkem, ale i postojem soběstačnosti, povýšenosti nad druhými a pýchou života. Z této pýchy se rodí útlak a násilí, které drtí druhé. Když se člověk staví na místo Boží, vždy se stává zrůdou, která vše kolem sebe ničí. To lidé zakoušeli nejen ve válkách minulého století, ale i v těchto dnech, kdy je to více nápadné a evidentní, ale někdy to může zažít každý z nás i v malém měřítku ve svých postojích.
Pane, daruj nám chudé srdce, které vše očekává od tebe. Pomoz těm, kteří mohou rozhodovat o bezpečí a míru, aby volili dobro, pokoj a spravedlnost pro všechny
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

11. Ježíše přibíjejí na dřevo kříže
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Celý náš život má být časem zasévání dobra. Využijme proto zvláště tuto dobu k tomu, abychom pečovali o lidi kolem nás, abychom na cestách životem byli nablízku sestrám a bratřím, kteří jsou raněni. Naše doba je dobou příhodnou, abychom lidi potřebné hledali, nikoli se jim vyhýbali; abychom se tomu, kdo touží po vyslechnutí a dobrém slově, ozvali, a ne ho ignorovali; abychom toho, kdo je osamocený, navštívili a neopustili ho. Prokazujme opravdu dobro všem, udělejme si čas na nejmenší a bezbranné, opuštěné a pohrdané, diskriminované a odsunuté na okraj.“ (papež František)
Ježíš se při ukřižování zcela dává Otci i nám. Jako když se chléb pokládá na stůl, aby nás nasytil. Ukazuje nám, že toto vydání se, je základním postojem Ježíšova učedníka.
Pane, Chlebe života, na oltáři kříže se nám nabízíš jako pokrm. Posiluj nás, abychom dokázali to, co přijímáme z tvého stolu, nabízet lidem kolem nás.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

12. Ježíš na kříži umírá
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mat 27,46)
Nepronikneme do hlubin tajemství toho, co se v té chvíli odehrávalo mezi Otcem a Synem. Můžeme však hlouběji pochopit velikost Boží lásky k člověku. Ježíš to vyjádřil slovy: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Bůh upřednostnil záchranu světa a pro něj byl ochoten dát i svého Syna, vydat ho fyzickému i duševnímu utrpení, vystavit ho i momentu vzájemného oddělení a pocitu opuštění, a to nejspíš proto, abychom věděli, že on nás nikdy neopouští, i když někdy tuto prázdnotu a opuštěnost můžeme zakoušet.
Pane, pomáhej našim bratřím a sestrám trpícím v nekončících válečných konfliktech nalézat v tobě svou naději, že jsi v jejich opuštěnosti s nimi.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

13. Ježíšovo mrtvé tělo na klíně jeho Matky
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti. Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Dobrotivosti spolu s láskou, spravedlností a solidaritou nedosáhneme jednou provždy. Musejí se uskutečňovat každý den.“ (papež František)
Jedné ženě zemřel náhle a tragicky manžel i syn v krátké době po sobě. Když se jí televizní redaktorka ptala, co teď prožívá, řekla: „Teď mě nese víra.“ Maria pod křížem byla nesena vírou. Její syn ležící na klíně mrtvý, je oním pšeničným zrnkem, které muselo umřít, aby přineslo hojný užitek. Maria je půdou, úrodnou půdou, ve které toto semínko přináší stonásobný užitek.
Pane, děkujeme za dar víry, ve kterém můžeme zakořeněni v tvé lásce přinášet užitek. Posiluj víru těch, kteří ji v hrůzách války ztrácejí a dej, ať je jim víra světlem v temnotě palčivého utrpení a bolesti.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

14. Ježíšovo tělo uložili do hrobu
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti.
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Ježíš, aby vyjádřil tajemství své smrti a vzkříšení, užívá obraz semene (srov. Jan 12,24), které umírá v zemi, a tak přináší plody. Svatý Pavel se pak vrací k tomuto obrazu, když hovoří o vzkříšení našeho těla: „Tak je tomu i se vzkříšením mrtvých. Do země se klade tělo, které podléhá zkáze, vstane však tělo, které zkáze nepodléhá. Do země se klade tělo, které budí ošklivost, vstane však tělo, které budí úctu. Do země se klade tělo slabé, vstane však silné. Do země se klade tělo živočišné, vstane však tělo zduchovnělé. Jako je tělo živočišné, tak je i zduchovnělé“ (1 Kor 15,42–44). Tato naděje je velikým světlem, které přináší zmrtvýchvstalý Kristus do světa.“ (papež František)
Mnoho lidí prožívá bolest nad smrtí blízkých. Zvlášť to bolí, když se to zdá zbytečné a nesmyslné, a to ve válkách často je. Zmar života, který nemá cenu v očích těch, kteří hledají své zájmy a prosazují svou moc.
Pane, tvá smrt a tvé vzkříšení je pro nás počátkem života. Prosíme za všechny, kteří pláčou nad smrtí svých blízkých. Dej svou věčnou radost obětem válek a konfliktů, ať zakouší u tebe mír, který tady na světě ztratili.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a celým světem a daruj nám svůj mír!

Závěr: Modlitba za mír a smíření mezi národy
Všemohoucí Bože, nazýváme tě naším Otcem, protože věříme, že se skláníš k nám jako ke svým dětem. Víme, že toužíš po tom, abychom na zemi žili v pokoji a ve tvé lásce a posíláš nám Ducha Svatého, aby nám dával sílu překonávat hřích a vytvářet jednotu.
Ty jsi dárcem pokoje, proto nás laskavě vyslechni, když tě úpěnlivě prosíme o mír a pokoj ve světě: aby všichni lidé pochopili, že nikdo nemá právo dosahovat své zájmy násilím a nenávistí, aby kvůli sobectví několika nemuseli mnozí utíkat z vlastního domova, aby zodpovědní bránili svobodu a důstojnost všech lidí, aby nikdo netrpěl pro svou víru a národnost, aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují vyhasínání nevinných lidských životů.
Prosíme tě, Otče, za všechny země a nyní zvláště za ………….., kde člověk bojuje proti člověku, bratr proti bratru: ať odpuštění zvítězí nad nenávistí a pomstou, pokoj a mír nad každým konfliktem, ochrana lidského života nad ekonomikou a vidinou bohatství. Ať tvůj Duch přemůže tvrdost lidských srdcí.
O to tě prosíme na přímluvu Panny Marie, Královny míru, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který nám otevřel cestu do království věčného pokoje.
Amen.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…

Ježíši, Kníže pokoje, smiluj se nad námi!
Maria, Královno míru, oroduj za nás!

P. Mikuláš Selvek, OPraem.