Křížová cesta podle P. Michaela Špilara (stodůlecká)

Noty Adorámus te Christe

Motto

Kříž Ježíše Krista pro nás není popravčím nástrojem, ale především nástrojem přemožení smrti. Svatý Pavel jasně napsal: My kážeme Krista ukřižovaného – pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost (srov. 1 Kor 1,23-24) .

Úvodní modlitba

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvou lásku až k smrti na kříži. Otevři naše srdce, abychom pochopili i přijali, že tys nesl tíži našich hříchů a skrze svou smrt vykoupil svět. Vylij na nás milost svého kříže a veď nás, abychom tě následovali zde ve světě a jednou s tebou žili na věky věků. Amen

1. Ježíš souzen

Biblické texty: srov. Mt 5,10-12; Iz 53,1-12

Adorámus te Christe

Být soudcem je velmi ošemetná věc. Člověk musí mít na paměti, že jeho role soudce je účastí na moci toho, kdo jediný má právo soudit, a tím je samotný Bůh, nikdo jiný. Bůh je na rozdíl od člověka svrchovaný soudce, který soudí milosrdnou spravedlností a nikdy se nemýlí.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa nás osvoboď a uzdrav od pýchy, vypočítavosti a všeho, co nás zavádí k falešným soudům nad druhými i nad sebou. Vlij nám jistotu Otcovy moudrosti, abychom spoléhali na jeho soudy a rozhodnutí.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

2. Ježíš přijímá kříž

Biblické texty: Gn 18,25-26

Adorámus te Christe

Ježíšovo přijetí kříže se neomezuje jen na dřevo kříže, ale zahrnuje i realitu života, v níž dobro, které Ježíš přináší, jeho soudci odmítají. Ani ve chvíli, kdy přijímá kříž, nepřestává Ježíš milovat ty, kteří ho odsoudili a hodlají zabít, neodmítá je a myslí na jejich spásu. To není „tupě“ odevzdané přijetí, to je přijetí, které na odmítnutí odpovídá nabídnutím lásky.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa posilni ty, kteří byli nebo jsou vystaveni odmítání, nepřijetí, a osvoboď a uzdrav jejich srdce, aby mohlo dál milovat.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

3. Ježíš padá pod křížem poprvé

Biblické texty: Mk 10,21-22

Adorámus te Christe

Pád vnímáme jako projev slabosti. Ježíš se pro nás stal slabým a všem slabým dává na srozuměnou: i když jsi slabý, jsi cenný a neztrácíš svou důstojnost dítěte Božího. Bůh Otec se tě, člověče, nevzdá, jako se nevzdal svého Syna padajícího pod křížem.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa se ujmi všech, kdo padají ve svém životě pod jeho tíhou a mají dojem, že Bůh už o ně ani nezavadí. Pozdvihni je znovu na cestu.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

4. Ježíš se potkává se svou matkou

Biblické texty: Mt 26,33-35

Adorámus te Christe

I na křížové cestě má Maria své místo a nevyhýbá se mu. Je matkou, která jde se svým synem a do poslední chvíle nechce přijít o jediné jeho slovo, o úder jeho srdce. I v okamžicích nesmírného utrpení naslouchá tomu, kterého miluje.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa a Panny Marie uzdrav naše srdce, aby slyšelo tvé slovo za všech okolností. Nauč nás lásce, která neopustí ani v obtížích.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

5. Šimon pomáhá nést kříž

Biblické texty: Lk 2,51

Adorámus te Christe

Pomoc. Jak to, že Ježíš potřeboval pomoc? Vždyť je to Boží Syn – sám Bůh všemohoucí. A on ji navíc přijal. Skandál! Ježíš překypuje pokorou i v těch nejtěžších chvílích. Přijetím pomoci jako by říkal: Přijmi pomoc a netvař se, že jsi soběstačný, odlož svou pýchu. Stejně tak poskytni pomoc, i když jí možná nerozumíš anebo netušíš, co se děje.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa nás vytrhni ze všeho otroctví pýchy a sobectví. Nauč nás nejen pomoc přijímat, ale i poskytovat.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

6. Veronika podává Ježíšovi roušku

Biblické texty: Žid 13,1-3

Adorámus te Christe

Veroničin soucit je laskavý, prostý, jednoduchý. Není velkolepý, prokazuje jen to, co právě může. Veronika soucítí s odsouzencem, nuzákem; svým činem uznává lidskou důstojnost i v tom zničeném těle. Odměna je úchvatná – „pravý Boží obraz“ vtištěný krví na plátno. Odnáší si Ježíšovu tvář s sebou, je její. Uprostřed vší bolesti utrpení Ježíš stále rozdává sám sebe.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa nás vybav pravým soucitem a schopností vidět lidskou důstojnost v každém člověku bez ohledu na jeho vnějšek.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

7. Ježíš padá pod křížem podruhé

Biblické texty: Kol 1,15

Adorámus te Christe

Padnout jednou, to se snad dá Božímu Synu prominout. Ale už podruhé? Kde je Ježíšova velikost? Aspoň kdyby dal najevo, jak svými trýzniteli pohrdá, ale on nic. Okolostojící využívají pádu k dalšímu ponížení. Ještě víc zamáčknout, zničit, už nejsi člověk, jsi jen červ. A přece, nikdo nemá moc vzít Ježíšovi jeho synovství a královskou hodnost.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa v nás upevni jistotu naší příslušnosti k tobě a tvému Otci, aby nás i při opakovaných pádech nic neodloučilo od vědomí tvé lásky.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Biblické texty: Řím 8,39

Adorámus te Christe

Krutost, s níž zacházejí s Ježíšem, je zdrojem smutku žen. Ale původcem oné krutosti jsou především ony, rovněž já a také ty. Ježíš žádá: Neplačte nade mnou, ale nad sebou. On přece neučinil nic zlého, to ony potřebují spásu. On není ničím otrokem, to ony stále otročí hříchu, to ony předaly skrze hřích vládu nad sebou nepříteli. Ale Ježíš nad ním vítězí a zůstává – byť zmučený – svobodný.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa nám všem vrať svobodu skrze svou smrt a vzkříšení a ujmi se autority nad životem naším i našich rodin.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

9. Ježíš padá pod křížem potřetí

Biblické texty: Řím 6,16

Adorámus te Christe

Ježíš jako člověk padá pod tíhou utrpení už potřetí. Jeho lidství je úplné a on se rozhodl sdílet ho s námi bez jakékoli úlevy. Rozumí člověku v každém jeho pádu a znovu a znovu ho povzbuzuje i svým příkladem: „Pojď, člověče, se mnou dojdeš k cíli, sám nikoli.“

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, pravý Bože a pravý člověče, na přímluvu sv. Prokopa nás naplň nadějí, která je zakotvena v tobě, v tvé věrnosti, v tvé lásce, a provázej nás v našem všednodenním lidském putování i skrze bolesti a pády.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

10. Ježíš svlečen ze šatů

Biblické texty: Mk 14,30; 1 Kor 15,12-16

Adorámus te Christe

Zdálo by se, že už nejde víc ponížit, a přece – nenechají mu nic a vydají ho na pospas pohledům zraňujícím stejně jako důtky. Lidská důstojnost je pošlapána a beze zbytku zdeptána. A on stejně miluje.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa uzdrav všechny, jejichž lidská důstojnost byla v oblasti sexuality zneuctěna. Vysvoboď z moci zraňujících pohledů a daruj jistotu Otcova uzdravujícího pohledu, který vrací důstojnost a uzdravuje rány.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

11. Ježíš ukřižován

Biblické texty: Gn 2,21-25

Adorámus te Christe

Jako krev beránka v Egyptě zachránila prvorozené v příbytcích označených krví, jako pohled na hada na kůlu na poušti vrátil do života smrtelně uštknuté, tak krev jednorozeného Syna Božího prolitá na kříži zachraňuje ty, kteří se skryjí pod její moc.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa svou krví omyj naše rány a uzdrav je.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

12. Ježíš na kříži umírá

Biblické texty: Ex 12,7-13; Zj 7,14

Adorámus te Christe

Ježíš umírá. Zdá se, že Láska byla sprovozena ze světa, a triumf smrti se jeví jako definitivum. Smrt si vzala své. Kolik skutečností na světě se tváří jako definitivum a kolik událostí v životě každého člověka vypadá jako konečná?

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa obnov naši víru a nauč nás žít s vědomím, že ty máš poslední slovo a nikomu jinému nenáleží definitivní soud.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

13. Ježíš je sňat z kříže

Biblické texty: Řím 8,38-39

Adorámus te Christe

Do poslední chvíle se dalo doufat, ale teď už není na co čekat. Poslední pohled, poslední loučení, poslední dotek mrtvého těla. Opravdu zemřel ten, který všem činil jen dobro. Pro dobro a pro spravedlnost.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, na přímluvu sv. Prokopa v nás probuď naději, která sahá až za smrt. Chraň nás před beznadějí, když se zdá, že vše vítězí nad dobrem a láskou.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

14. Ježíš položen do hrobu

Biblické texty: Řím 8,20

Adorámus te Christe

Vše pro pietu je připraveno. Zůstane jen vzpomínka, nostalgie. Historie toho, kdo se zdál nadějí, končí v hrobě za kamenem. Pohřbili samotného Božího Syna. Vlastně pohřbili a zapečetili skutečného Boha, a znovu si tak mohli budovat vlastní představy Boha – jaký je či jaký má být.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste,  sejmi z nás všechny falešné představy o tobě, tvém Otci i Duchu. Vysvoboď nás z tohoto klamu, ulož do hrobu naše nepravosti a lži, abychom tě mohli se vší tvou láskou vidět nezkresleně a v pravdě.

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

Závěrečná modlitba

Biblické texty: 2 Tim 2,11 Kol 2,12

Doprovázeli jsme tě, Pane, na tvé křížové cestě a dospěli jsme s tebou až k hrobu. Víme, že jsi z hrobu vstal a vešel do své slávy. Posilni naši víru a naději, abychom očekávali tvůj příchod a jednou měli v lásce účast na tvém království, které trvá na věky věků.

Amen.